Μάθηση - Διδασκαλία - Επιμόρφωση

A. Bouvier

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 252-262

How to cite

top

A. Bouvier. "Μάθηση - Διδασκαλία - Επιμόρφωση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 252-262. <http://eudml.org/doc/236362>.

@article{A1987,
author = {A. Bouvier},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {252-262},
title = {Μάθηση - Διδασκαλία - Επιμόρφωση},
url = {http://eudml.org/doc/236362},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - A. Bouvier
TI - Μάθηση - Διδασκαλία - Επιμόρφωση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 252
EP - 262
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236362
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.