Καινούργιες τεχνολογίες στη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μιχάτ Αουρίκας; Χρυσούλα Μιχάτ - Νικολατδου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 520-527

How to cite

top

Μιχάτ Αουρίκας, and Χρυσούλα Μιχάτ - Νικολατδου. "Καινούργιες τεχνολογίες στη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 520-527. <http://eudml.org/doc/236363>.

@article{ΜιχάτΑουρίκας1993,
author = {Μιχάτ Αουρίκας, Χρυσούλα Μιχάτ - Νικολατδου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {520-527},
title = {Καινούργιες τεχνολογίες στη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.},
url = {http://eudml.org/doc/236363},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Μιχάτ Αουρίκας
AU - Χρυσούλα Μιχάτ - Νικολατδου
TI - Καινούργιες τεχνολογίες στη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 520
EP - 527
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236363
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.