Μία πειραματική διδακτική προσέγγιση της έννοιας του λόγου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Γεωργιάδου-Καμπουρίδη Βαρβάρα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 105-113

How to cite

top

Γεωργιάδου-Καμπουρίδη Βαρβάρα. "Μία πειραματική διδακτική προσέγγιση της έννοιας του λόγου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 105-113. <http://eudml.org/doc/236364>.

@article{Γεωργιάδου1999,
author = {Γεωργιάδου-Καμπουρίδη Βαρβάρα},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {105-113},
title = {Μία πειραματική διδακτική προσέγγιση της έννοιας του λόγου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236364},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Γεωργιάδου-Καμπουρίδη Βαρβάρα
TI - Μία πειραματική διδακτική προσέγγιση της έννοιας του λόγου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 105
EP - 113
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236364
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.