Η μαθηματική εκπαίδευση στο Δημοτικό.

Σ. Βιτζηλαίος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 105-114

How to cite

top

Σ. Βιτζηλαίος. "Η μαθηματική εκπαίδευση στο Δημοτικό.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 105-114. <http://eudml.org/doc/236367>.

@article{Σ1983,
author = {Σ. Βιτζηλαίος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {105-114},
title = {Η μαθηματική εκπαίδευση στο Δημοτικό.},
url = {http://eudml.org/doc/236367},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Βιτζηλαίος
TI - Η μαθηματική εκπαίδευση στο Δημοτικό.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 105
EP - 114
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236367
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.