Ταξινόμηση του διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία των μαθηματικών

Χρυσάνθη Σκουμπουρδή

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 383-393

How to cite

top

Χρυσάνθη Σκουμπουρδή. "Ταξινόμηση του διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία των μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 383-393. <http://eudml.org/doc/236368>.

@article{ΧρυσάνθηΣκουμπουρδή2004,
author = {Χρυσάνθη Σκουμπουρδή},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {383-393},
title = {Ταξινόμηση του διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία των μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236368},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
TI - Ταξινόμηση του διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία των μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 383
EP - 393
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236368
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.