Συγκεκριμένο περιεχόμενο της γλώσσας και σκέψης και η ορθή έκφραση των στη μαθηματική παιδεία. Οι προσπάθειες για νέα θεμελίωση της μαθηματικής επιστήμης.

Νίκος Κισκύρας; Χρήστος Κισκύρας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992)

 • Issue: 9, page 391-414

How to cite

top

Νίκος Κισκύρας, and Χρήστος Κισκύρας. "Συγκεκριμένο περιεχόμενο της γλώσσας και σκέψης και η ορθή έκφραση των στη μαθηματική παιδεία. Οι προσπάθειες για νέα θεμελίωση της μαθηματικής επιστήμης.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992): 391-414. <http://eudml.org/doc/236369>.

@article{ΝίκοςΚισκύρας1992,
author = {Νίκος Κισκύρας, Χρήστος Κισκύρας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {9},
pages = {391-414},
title = {Συγκεκριμένο περιεχόμενο της γλώσσας και σκέψης και η ορθή έκφραση των στη μαθηματική παιδεία. Οι προσπάθειες για νέα θεμελίωση της μαθηματικής επιστήμης.},
url = {http://eudml.org/doc/236369},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Νίκος Κισκύρας
AU - Χρήστος Κισκύρας
TI - Συγκεκριμένο περιεχόμενο της γλώσσας και σκέψης και η ορθή έκφραση των στη μαθηματική παιδεία. Οι προσπάθειες για νέα θεμελίωση της μαθηματικής επιστήμης.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1992
IS - 9
SP - 391
EP - 414
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236369
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.