Και η σκέψη διδάσκεται

Βαγγέλης Πολυδούρης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992)

 • Issue: 9, page 381-390

How to cite

top

Βαγγέλης Πολυδούρης. "Και η σκέψη διδάσκεται." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992): 381-390. <http://eudml.org/doc/236371>.

@article{ΒαγγέληςΠολυδούρης1992,
author = {Βαγγέλης Πολυδούρης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {9},
pages = {381-390},
title = {Και η σκέψη διδάσκεται},
url = {http://eudml.org/doc/236371},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Βαγγέλης Πολυδούρης
TI - Και η σκέψη διδάσκεται
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1992
IS - 9
SP - 381
EP - 390
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236371
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.