Ομιλία Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων

Αντώνης Τρίτσης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986)

 • Issue: 3, page 11-16

How to cite

top

Αντώνης Τρίτσης. "Ομιλία Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986): 11-16. <http://eudml.org/doc/236373>.

@article{ΑντώνηςΤρίτσης1986,
author = {Αντώνης Τρίτσης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {3},
pages = {11-16},
title = {Ομιλία Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων},
url = {http://eudml.org/doc/236373},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Αντώνης Τρίτσης
TI - Ομιλία Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1986
IS - 3
SP - 11
EP - 16
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236373
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.