Τα Μαθηματικά στο σύγχρονο πολιτισμό (κατανόηση-τέχνες)

Βενετία Γαζίλα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 722-731

How to cite

top

Βενετία Γαζίλα. "Τα Μαθηματικά στο σύγχρονο πολιτισμό (κατανόηση-τέχνες)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 722-731. <http://eudml.org/doc/236374>.

@article{ΒενετίαΓαζίλα2002,
author = {Βενετία Γαζίλα},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {722-731},
title = {Τα Μαθηματικά στο σύγχρονο πολιτισμό (κατανόηση-τέχνες)},
url = {http://eudml.org/doc/236374},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Βενετία Γαζίλα
TI - Τα Μαθηματικά στο σύγχρονο πολιτισμό (κατανόηση-τέχνες)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 722
EP - 731
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236374
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.