Μαθηματικές έννοιες με... ποιητική διάθεση

Ηλίας Κωνσταντόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 529-540

How to cite

top

Ηλίας Κωνσταντόπουλος. "Μαθηματικές έννοιες με... ποιητική διάθεση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 529-540. <http://eudml.org/doc/236375>.

@article{ΗλίαςΚωνσταντόπουλος2005,
author = {Ηλίας Κωνσταντόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {529-540},
title = {Μαθηματικές έννοιες με... ποιητική διάθεση},
url = {http://eudml.org/doc/236375},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Ηλίας Κωνσταντόπουλος
TI - Μαθηματικές έννοιες με... ποιητική διάθεση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 529
EP - 540
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236375
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.