Η συμβολή της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας 1971-1991

Γεώργιος Δημάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 234-250

How to cite

top

Γεώργιος Δημάκος. "Η συμβολή της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας 1971-1991." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 234-250. <http://eudml.org/doc/236376>.

@article{ΓεώργιοςΔημάκος2000,
author = {Γεώργιος Δημάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {234-250},
title = {Η συμβολή της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας 1971-1991},
url = {http://eudml.org/doc/236376},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δημάκος
TI - Η συμβολή της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας 1971-1991
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 234
EP - 250
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236376
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.