Η Κανονικοποίησις των βαθμών των Γενικών Εξετάσεων (η. Μια Μαθηματική λύσις, για ένα κοινωνικό-εκπαιδευτικό πρόβλημα).

Σταύρος Παπασταυρίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 147-151

How to cite

top

Σταύρος Παπασταυρίδης. "Η Κανονικοποίησις των βαθμών των Γενικών Εξετάσεων (η. Μια Μαθηματική λύσις, για ένα κοινωνικό-εκπαιδευτικό πρόβλημα).." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 147-151. <http://eudml.org/doc/236378>.

@article{ΣταύροςΠαπασταυρίδης1993,
author = {Σταύρος Παπασταυρίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {147-151},
title = {Η Κανονικοποίησις των βαθμών των Γενικών Εξετάσεων (η. Μια Μαθηματική λύσις, για ένα κοινωνικό-εκπαιδευτικό πρόβλημα).},
url = {http://eudml.org/doc/236378},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Σταύρος Παπασταυρίδης
TI - Η Κανονικοποίησις των βαθμών των Γενικών Εξετάσεων (η. Μια Μαθηματική λύσις, για ένα κοινωνικό-εκπαιδευτικό πρόβλημα).
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 147
EP - 151
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236378
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.