Οι γκρίζες ζώνες στα Μαθηματικά (Fuzzy Logic-Applied Mathematics)

Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 188-200

How to cite

top

Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου. "Οι γκρίζες ζώνες στα Μαθηματικά (Fuzzy Logic-Applied Mathematics)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 188-200. <http://eudml.org/doc/236379>.

@article{ΕπαμεινώνδαςΕυθυμόγλου2005,
author = {Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {188-200},
title = {Οι γκρίζες ζώνες στα Μαθηματικά (Fuzzy Logic-Applied Mathematics)},
url = {http://eudml.org/doc/236379},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου
TI - Οι γκρίζες ζώνες στα Μαθηματικά (Fuzzy Logic-Applied Mathematics)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 188
EP - 200
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236379
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.