Τα ενσωματωμένα Μαθηματικά στη διαδρομή της μάθησης και ο ρόλος της εγκεφαλικής ασυμμετρίας και των ημισφαιρίων στη γνώση

Παναγιώτης Δεληκανλής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 331-340

How to cite

top

Παναγιώτης Δεληκανλής. "Τα ενσωματωμένα Μαθηματικά στη διαδρομή της μάθησης και ο ρόλος της εγκεφαλικής ασυμμετρίας και των ημισφαιρίων στη γνώση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 331-340. <http://eudml.org/doc/236381>.

@article{ΠαναγιώτηςΔεληκανλής2003,
author = {Παναγιώτης Δεληκανλής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {331-340},
title = {Τα ενσωματωμένα Μαθηματικά στη διαδρομή της μάθησης και ο ρόλος της εγκεφαλικής ασυμμετρίας και των ημισφαιρίων στη γνώση},
url = {http://eudml.org/doc/236381},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Δεληκανλής
TI - Τα ενσωματωμένα Μαθηματικά στη διαδρομή της μάθησης και ο ρόλος της εγκεφαλικής ασυμμετρίας και των ημισφαιρίων στη γνώση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 331
EP - 340
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236381
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.