Η παρουσίαση των Μαθηματικών στο νέο Τεχνολογικό περιβάλλον: Παραδείγματα εφαρμογών και αλληλεπιδράσεων

Φραγκίσκος Καλαβάσης; Μιχάλης Μεϊμάρης; Αντώνης Βλαχάκης; Στέλιος Ιωάννου; Γιάννης Κινικλής; Χρυσαφίδου Εύη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 448-458

How to cite

top

Φραγκίσκος Καλαβάσης, et al. "Η παρουσίαση των Μαθηματικών στο νέο Τεχνολογικό περιβάλλον: Παραδείγματα εφαρμογών και αλληλεπιδράσεων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 448-458. <http://eudml.org/doc/236382>.

@article{ΦραγκίσκοςΚαλαβάσης1995,
author = {Φραγκίσκος Καλαβάσης, Μιχάλης Μεϊμάρης, Αντώνης Βλαχάκης, Στέλιος Ιωάννου, Γιάννης Κινικλής, Χρυσαφίδου Εύη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {448-458},
title = {Η παρουσίαση των Μαθηματικών στο νέο Τεχνολογικό περιβάλλον: Παραδείγματα εφαρμογών και αλληλεπιδράσεων},
url = {http://eudml.org/doc/236382},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Φραγκίσκος Καλαβάσης
AU - Μιχάλης Μεϊμάρης
AU - Αντώνης Βλαχάκης
AU - Στέλιος Ιωάννου
AU - Γιάννης Κινικλής
AU - Χρυσαφίδου Εύη
TI - Η παρουσίαση των Μαθηματικών στο νέο Τεχνολογικό περιβάλλον: Παραδείγματα εφαρμογών και αλληλεπιδράσεων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 448
EP - 458
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236382
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.