Το αγέλαστον γράμμα

Α. Αρσλαμπάλογλου; Δ. Παύλου; Κ. Σελεβίστας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 459-469

How to cite

top

Α. Αρσλαμπάλογλου, Δ. Παύλου, and Κ. Σελεβίστας. "Το αγέλαστον γράμμα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 459-469. <http://eudml.org/doc/236383>.

@article{Α2001,
author = {Α. Αρσλαμπάλογλου, Δ. Παύλου, Κ. Σελεβίστας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {459-469},
title = {Το αγέλαστον γράμμα},
url = {http://eudml.org/doc/236383},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Α. Αρσλαμπάλογλου
AU - Δ. Παύλου
AU - Κ. Σελεβίστας
TI - Το αγέλαστον γράμμα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 459
EP - 469
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236383
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.