Διδασκαλία της ευκλείδειας Γεωμετρίας από τα αρχαία Ελληνικά κείμενα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 383-388

How to cite

top

"Διδασκαλία της ευκλείδειας Γεωμετρίας από τα αρχαία Ελληνικά κείμενα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 383-388. <http://eudml.org/doc/236384>.

@article{Unknown1998,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {383-388},
title = {Διδασκαλία της ευκλείδειας Γεωμετρίας από τα αρχαία Ελληνικά κείμενα},
url = {http://eudml.org/doc/236384},
year = {1998},
}

TY - JOUR
TI - Διδασκαλία της ευκλείδειας Γεωμετρίας από τα αρχαία Ελληνικά κείμενα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 383
EP - 388
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236384
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.