Η δόμηση της μαθηματικής σκέψης στην προσχολική ηλικία

Αικατερίνη Κασιμάτη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 187-199

How to cite

top

Αικατερίνη Κασιμάτη. "Η δόμηση της μαθηματικής σκέψης στην προσχολική ηλικία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 187-199. <http://eudml.org/doc/236385>.

@article{ΑικατερίνηΚασιμάτη2003,
author = {Αικατερίνη Κασιμάτη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {187-199},
title = {Η δόμηση της μαθηματικής σκέψης στην προσχολική ηλικία},
url = {http://eudml.org/doc/236385},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Αικατερίνη Κασιμάτη
TI - Η δόμηση της μαθηματικής σκέψης στην προσχολική ηλικία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 187
EP - 199
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236385
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.