Η Εικονογράφηση των βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου: Βοήθημα ή παγίδα;

Ευγενία Κολέζα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 100-107

How to cite

top

Ευγενία Κολέζα. "Η Εικονογράφηση των βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου: Βοήθημα ή παγίδα;." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 100-107. <http://eudml.org/doc/236386>.

@article{ΕυγενίαΚολέζα1993,
author = {Ευγενία Κολέζα},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {100-107},
title = {Η Εικονογράφηση των βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου: Βοήθημα ή παγίδα;},
url = {http://eudml.org/doc/236386},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Ευγενία Κολέζα
TI - Η Εικονογράφηση των βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου: Βοήθημα ή παγίδα;
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 100
EP - 107
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236386
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.