Αυτοεκτίμηση μαθητών Στ΄ Δημοτικού Σχολείου

Παναγιώτης Γιαβρίμης; Ελένη Σάββα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 284-293

How to cite

top

Παναγιώτης Γιαβρίμης, and Ελένη Σάββα. "Αυτοεκτίμηση μαθητών Στ΄ Δημοτικού Σχολείου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 284-293. <http://eudml.org/doc/236387>.

@article{ΠαναγιώτηςΓιαβρίμης2003,
author = {Παναγιώτης Γιαβρίμης, Ελένη Σάββα},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {284-293},
title = {Αυτοεκτίμηση μαθητών Στ΄ Δημοτικού Σχολείου},
url = {http://eudml.org/doc/236387},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Γιαβρίμης
AU - Ελένη Σάββα
TI - Αυτοεκτίμηση μαθητών Στ΄ Δημοτικού Σχολείου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 284
EP - 293
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236387
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.