Οι ρίζες της αντιπάθειας των παιδιών για τα μαθηματικά.

Β. Πολυδούρης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 49-58

How to cite

top

Β. Πολυδούρης. "Οι ρίζες της αντιπάθειας των παιδιών για τα μαθηματικά.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 49-58. <http://eudml.org/doc/236389>.

@article{Β1983,
author = {Β. Πολυδούρης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {49-58},
title = {Οι ρίζες της αντιπάθειας των παιδιών για τα μαθηματικά.},
url = {http://eudml.org/doc/236389},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Β. Πολυδούρης
TI - Οι ρίζες της αντιπάθειας των παιδιών για τα μαθηματικά.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 49
EP - 58
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236389
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.