Η διδασκαλία της Στατιστικής και της θεωρίας Πιθανοτήτων στη Μέση Εκπαίδευση.

Λ. Αδαμόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 255-280

How to cite

top

Λ. Αδαμόπουλος. "Η διδασκαλία της Στατιστικής και της θεωρίας Πιθανοτήτων στη Μέση Εκπαίδευση.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 255-280. <http://eudml.org/doc/236390>.

@article{Λ1993,
author = {Λ. Αδαμόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {255-280},
title = {Η διδασκαλία της Στατιστικής και της θεωρίας Πιθανοτήτων στη Μέση Εκπαίδευση.},
url = {http://eudml.org/doc/236390},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Λ. Αδαμόπουλος
TI - Η διδασκαλία της Στατιστικής και της θεωρίας Πιθανοτήτων στη Μέση Εκπαίδευση.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 255
EP - 280
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236390
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.