Οι στάσεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση τους: Παγκύπρια Έρευνα

Γρηγόρης Μακρίοης; Γρηγόρης Γρηγορίου; Δημήτρης Χανδριώτης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 525-538

How to cite

top

Γρηγόρης Μακρίοης, Γρηγόρης Γρηγορίου, and Δημήτρης Χανδριώτης. "Οι στάσεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση τους: Παγκύπρια Έρευνα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 525-538. <http://eudml.org/doc/236391>.

@article{ΓρηγόρηςΜακρίοης2000,
author = {Γρηγόρης Μακρίοης, Γρηγόρης Γρηγορίου, Δημήτρης Χανδριώτης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {525-538},
title = {Οι στάσεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση τους: Παγκύπρια Έρευνα},
url = {http://eudml.org/doc/236391},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Γρηγόρης Μακρίοης
AU - Γρηγόρης Γρηγορίου
AU - Δημήτρης Χανδριώτης
TI - Οι στάσεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση τους: Παγκύπρια Έρευνα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 525
EP - 538
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236391
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.