Η Γεωμετρική κατασκευή ως Σενάριο: Το παράδειγμα της κατασκευής της μεσοκάθετης ενός ευθυγράμμου τμήματος μέσα από μια ομαδική δραστηριότητα στην τάξη.

Γ. Ζάρκος; Ε. Παναγιωτοπούλου; Μ. Ρεμπούσκου; Χ. Στασινοπούλου; Α. Φαρμάκη; Β. Χατζή

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 647-649

How to cite

top

Γ. Ζάρκος, et al. "Η Γεωμετρική κατασκευή ως Σενάριο: Το παράδειγμα της κατασκευής της μεσοκάθετης ενός ευθυγράμμου τμήματος μέσα από μια ομαδική δραστηριότητα στην τάξη.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 647-649. <http://eudml.org/doc/236392>.

@article{Γ2001,
author = {Γ. Ζάρκος, Ε. Παναγιωτοπούλου, Μ. Ρεμπούσκου, Χ. Στασινοπούλου, Α. Φαρμάκη, Β. Χατζή},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {647-649},
title = {Η Γεωμετρική κατασκευή ως Σενάριο: Το παράδειγμα της κατασκευής της μεσοκάθετης ενός ευθυγράμμου τμήματος μέσα από μια ομαδική δραστηριότητα στην τάξη.},
url = {http://eudml.org/doc/236392},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Ζάρκος
AU - Ε. Παναγιωτοπούλου
AU - Μ. Ρεμπούσκου
AU - Χ. Στασινοπούλου
AU - Α. Φαρμάκη
AU - Β. Χατζή
TI - Η Γεωμετρική κατασκευή ως Σενάριο: Το παράδειγμα της κατασκευής της μεσοκάθετης ενός ευθυγράμμου τμήματος μέσα από μια ομαδική δραστηριότητα στην τάξη.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 647
EP - 649
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236392
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.