Στατιστικά διαγράμματα με τη βοήθεια Η/Υ: ένα εργαλείο απεικόνισης και διερεύνησης φαινομένων στο σύγχρονο κόσμο

Σπύρος Φερεντίνος; Χρυσάνθη Γεώργιαννη; Χάρης Καλλιγάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 717-721

How to cite

top

Σπύρος Φερεντίνος, Χρυσάνθη Γεώργιαννη, and Χάρης Καλλιγάς. "Στατιστικά διαγράμματα με τη βοήθεια Η/Υ: ένα εργαλείο απεικόνισης και διερεύνησης φαινομένων στο σύγχρονο κόσμο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 717-721. <http://eudml.org/doc/236394>.

@article{ΣπύροςΦερεντίνος2002,
author = {Σπύρος Φερεντίνος, Χρυσάνθη Γεώργιαννη, Χάρης Καλλιγάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {717-721},
title = {Στατιστικά διαγράμματα με τη βοήθεια Η/Υ: ένα εργαλείο απεικόνισης και διερεύνησης φαινομένων στο σύγχρονο κόσμο},
url = {http://eudml.org/doc/236394},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Σπύρος Φερεντίνος
AU - Χρυσάνθη Γεώργιαννη
AU - Χάρης Καλλιγάς
TI - Στατιστικά διαγράμματα με τη βοήθεια Η/Υ: ένα εργαλείο απεικόνισης και διερεύνησης φαινομένων στο σύγχρονο κόσμο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 717
EP - 721
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236394
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.