Παιδεία η παιδιά(δεν είναι τίτλος αλλά χρησμός)

Γιώργος Σταυρόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 246-254

How to cite

top

Γιώργος Σταυρόπουλος. "Παιδεία η παιδιά(δεν είναι τίτλος αλλά χρησμός)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 246-254. <http://eudml.org/doc/236395>.

@article{ΓιώργοςΣταυρόπουλος1996,
author = {Γιώργος Σταυρόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {246-254},
title = {Παιδεία η παιδιά(δεν είναι τίτλος αλλά χρησμός)},
url = {http://eudml.org/doc/236395},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Γιώργος Σταυρόπουλος
TI - Παιδεία η παιδιά(δεν είναι τίτλος αλλά χρησμός)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 246
EP - 254
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236395
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.