Σχέδιο Προγραμματισμού διδασκαλίας και εφαρμογής του στις συναρτήσεις ψ = αχ και ψ = αχ + β της Γ Γυμνασίου.

Ειρήνη Ζαχαριάδου - Σοφιανού

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 412-413

How to cite

top

Ειρήνη Ζαχαριάδου - Σοφιανού. "Σχέδιο Προγραμματισμού διδασκαλίας και εφαρμογής του στις συναρτήσεις ψ = αχ και ψ = αχ + β της Γ Γυμνασίου.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 412-413. <http://eudml.org/doc/236396>.

@article{ΕιρήνηΖαχαριάδου1993,
author = {Ειρήνη Ζαχαριάδου - Σοφιανού},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {412-413},
title = {Σχέδιο Προγραμματισμού διδασκαλίας και εφαρμογής του στις συναρτήσεις ψ = αχ και ψ = αχ + β της Γ Γυμνασίου.},
url = {http://eudml.org/doc/236396},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Ειρήνη Ζαχαριάδου - Σοφιανού
TI - Σχέδιο Προγραμματισμού διδασκαλίας και εφαρμογής του στις συναρτήσεις ψ = αχ και ψ = αχ + β της Γ Γυμνασίου.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 412
EP - 413
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236396
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.