Ιστορικό της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Μ.Ε.

Γ. Ωραιόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1989)

 • Issue: 6, page 59-61

How to cite

top

Γ. Ωραιόπουλος. "Ιστορικό της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Μ.Ε.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1989): 59-61. <http://eudml.org/doc/236399>.

@article{Γ1989,
author = {Γ. Ωραιόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {6},
pages = {59-61},
title = {Ιστορικό της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Μ.Ε.},
url = {http://eudml.org/doc/236399},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Ωραιόπουλος
TI - Ιστορικό της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Μ.Ε.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1989
IS - 6
SP - 59
EP - 61
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236399
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.