Αξιολόγηση γνώσεων των μαθητών κατά την είσοδο τους στο Γυμνάσιο

Ισίδωρος Γκλαβάς; Σταύρος Δροσάκης; Θάνος Ζαχογεώργος; Ελένη Καψίλη; Βιβή Μανωλοπούλου; Ιορδάνης Μαυρουδής; Μιχάλης Σαλίχος; Ιπποκράτης Σταματάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 660-669

How to cite

top

Ισίδωρος Γκλαβάς, et al. "Αξιολόγηση γνώσεων των μαθητών κατά την είσοδο τους στο Γυμνάσιο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 660-669. <http://eudml.org/doc/236400>.

@article{ΙσίδωροςΓκλαβάς2005,
author = {Ισίδωρος Γκλαβάς, Σταύρος Δροσάκης, Θάνος Ζαχογεώργος, Ελένη Καψίλη, Βιβή Μανωλοπούλου, Ιορδάνης Μαυρουδής, Μιχάλης Σαλίχος, Ιπποκράτης Σταματάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {660-669},
title = {Αξιολόγηση γνώσεων των μαθητών κατά την είσοδο τους στο Γυμνάσιο},
url = {http://eudml.org/doc/236400},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Ισίδωρος Γκλαβάς
AU - Σταύρος Δροσάκης
AU - Θάνος Ζαχογεώργος
AU - Ελένη Καψίλη
AU - Βιβή Μανωλοπούλου
AU - Ιορδάνης Μαυρουδής
AU - Μιχάλης Σαλίχος
AU - Ιπποκράτης Σταματάκης
TI - Αξιολόγηση γνώσεων των μαθητών κατά την είσοδο τους στο Γυμνάσιο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 660
EP - 669
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236400
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.