Η Τεχνολογία των πολυμέσων στην εκπαίδευση οθόνες αντί για μαυροπίνακα;

Σπυρίδων Χ. Παπαδάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 294-306

How to cite

top

Σπυρίδων Χ. Παπαδάκης. "Η Τεχνολογία των πολυμέσων στην εκπαίδευση οθόνες αντί για μαυροπίνακα;." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 294-306. <http://eudml.org/doc/236401>.

@article{ΣπυρίδωνΧ1995,
author = {Σπυρίδων Χ. Παπαδάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {294-306},
title = {Η Τεχνολογία των πολυμέσων στην εκπαίδευση οθόνες αντί για μαυροπίνακα;},
url = {http://eudml.org/doc/236401},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Σπυρίδων Χ. Παπαδάκης
TI - Η Τεχνολογία των πολυμέσων στην εκπαίδευση οθόνες αντί για μαυροπίνακα;
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 294
EP - 306
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236401
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.