Η πληροφορική σαν συνιστώσα της Μαθηματικής εκπαίδευσης

Β. Δαγδιδέλης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 129-134

How to cite

top

Β. Δαγδιδέλης. "Η πληροφορική σαν συνιστώσα της Μαθηματικής εκπαίδευσης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 129-134. <http://eudml.org/doc/236402>.

@article{Β1987,
author = {Β. Δαγδιδέλης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {129-134},
title = {Η πληροφορική σαν συνιστώσα της Μαθηματικής εκπαίδευσης},
url = {http://eudml.org/doc/236402},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Β. Δαγδιδέλης
TI - Η πληροφορική σαν συνιστώσα της Μαθηματικής εκπαίδευσης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 129
EP - 134
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236402
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.