Ο γλωσσικός οπλισμός των μαθητών του Γυμνασίου και οι ανάγκες της Μαθηματικής γλώσσας

Ευτύχης Παπαδοπετράκης; Χαραλαμπία Κακρή; Διονυσία Κοτρέτσου; Θεοδώρα Λεονταρίτου; Κωνσταντίνος Τάγαρης; Ηλίας Τουρλούκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992)

 • Issue: 9, page 74-84

How to cite

top

Ευτύχης Παπαδοπετράκης, et al. "Ο γλωσσικός οπλισμός των μαθητών του Γυμνασίου και οι ανάγκες της Μαθηματικής γλώσσας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992): 74-84. <http://eudml.org/doc/236403>.

@article{ΕυτύχηςΠαπαδοπετράκης1992,
author = {Ευτύχης Παπαδοπετράκης, Χαραλαμπία Κακρή, Διονυσία Κοτρέτσου, Θεοδώρα Λεονταρίτου, Κωνσταντίνος Τάγαρης, Ηλίας Τουρλούκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {9},
pages = {74-84},
title = {Ο γλωσσικός οπλισμός των μαθητών του Γυμνασίου και οι ανάγκες της Μαθηματικής γλώσσας},
url = {http://eudml.org/doc/236403},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Ευτύχης Παπαδοπετράκης
AU - Χαραλαμπία Κακρή
AU - Διονυσία Κοτρέτσου
AU - Θεοδώρα Λεονταρίτου
AU - Κωνσταντίνος Τάγαρης
AU - Ηλίας Τουρλούκης
TI - Ο γλωσσικός οπλισμός των μαθητών του Γυμνασίου και οι ανάγκες της Μαθηματικής γλώσσας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1992
IS - 9
SP - 74
EP - 84
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236403
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.