Συσχέτιση της γλωσσικής και μαθηματικής ικανότητας των τελειοφοίτων Λυκείου και διαφυλικές διαφορές

Θόδωρος Μπόλης; Μαρία Τζανή

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992)

 • Issue: 9, page 289-332

How to cite

top

Θόδωρος Μπόλης, and Μαρία Τζανή. "Συσχέτιση της γλωσσικής και μαθηματικής ικανότητας των τελειοφοίτων Λυκείου και διαφυλικές διαφορές." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992): 289-332. <http://eudml.org/doc/236404>.

@article{ΘόδωροςΜπόλης1992,
author = {Θόδωρος Μπόλης, Μαρία Τζανή},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {9},
pages = {289-332},
title = {Συσχέτιση της γλωσσικής και μαθηματικής ικανότητας των τελειοφοίτων Λυκείου και διαφυλικές διαφορές},
url = {http://eudml.org/doc/236404},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Θόδωρος Μπόλης
AU - Μαρία Τζανή
TI - Συσχέτιση της γλωσσικής και μαθηματικής ικανότητας των τελειοφοίτων Λυκείου και διαφυλικές διαφορές
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1992
IS - 9
SP - 289
EP - 332
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236404
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.