Επιστημολογική προσέγγιση των στοχαστικών μοντέλων και οι εφαρμογές τους στις βιολογικές επιστήμες

Χρυσούλα Γκανάτσιου; Στέργιος Τζώρτζιος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 408-418

How to cite

top

Χρυσούλα Γκανάτσιου, and Στέργιος Τζώρτζιος. "Επιστημολογική προσέγγιση των στοχαστικών μοντέλων και οι εφαρμογές τους στις βιολογικές επιστήμες." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 408-418. <http://eudml.org/doc/236405>.

@article{ΧρυσούλαΓκανάτσιου2005,
author = {Χρυσούλα Γκανάτσιου, Στέργιος Τζώρτζιος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {408-418},
title = {Επιστημολογική προσέγγιση των στοχαστικών μοντέλων και οι εφαρμογές τους στις βιολογικές επιστήμες},
url = {http://eudml.org/doc/236405},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Χρυσούλα Γκανάτσιου
AU - Στέργιος Τζώρτζιος
TI - Επιστημολογική προσέγγιση των στοχαστικών μοντέλων και οι εφαρμογές τους στις βιολογικές επιστήμες
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 408
EP - 418
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236405
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.