Μαθηματικά και Χημεία. Ή : «Προσπαθώντας να ενισχύσουμε έναν ασθενή δεσμό»

Σιδέρης Μητσιάδης; Κων/νος Καφετζόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 46-57

How to cite

top

Σιδέρης Μητσιάδης, and Κων/νος Καφετζόπουλος. "Μαθηματικά και Χημεία. Ή : «Προσπαθώντας να ενισχύσουμε έναν ασθενή δεσμό»." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 46-57. <http://eudml.org/doc/236406>.

@article{ΣιδέρηςΜητσιάδης1995,
author = {Σιδέρης Μητσιάδης, Κων/νος Καφετζόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {46-57},
title = {Μαθηματικά και Χημεία. Ή : «Προσπαθώντας να ενισχύσουμε έναν ασθενή δεσμό»},
url = {http://eudml.org/doc/236406},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Σιδέρης Μητσιάδης
AU - Κων/νος Καφετζόπουλος
TI - Μαθηματικά και Χημεία. Ή : «Προσπαθώντας να ενισχύσουμε έναν ασθενή δεσμό»
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 46
EP - 57
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236406
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.