Τι φταίει στο χώρο των σχολικών μαθηματικών;

Τριαντ. Διονυσοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 180-184

How to cite

top

Τριαντ. Διονυσοπούλου. "Τι φταίει στο χώρο των σχολικών μαθηματικών;." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 180-184. <http://eudml.org/doc/236407>.

@article{Τριαντ1987,
author = {Τριαντ. Διονυσοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {180-184},
title = {Τι φταίει στο χώρο των σχολικών μαθηματικών;},
url = {http://eudml.org/doc/236407},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Τριαντ. Διονυσοπούλου
TI - Τι φταίει στο χώρο των σχολικών μαθηματικών;
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 180
EP - 184
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236407
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.