Η χρήση συστημάτων αναπαράστασης και εικόνων στη διδακτική πράξη

Σπ. Βαζούρας; Π. Μητρατζούλη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 205-211

How to cite

top

Σπ. Βαζούρας, and Π. Μητρατζούλη. "Η χρήση συστημάτων αναπαράστασης και εικόνων στη διδακτική πράξη." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 205-211. <http://eudml.org/doc/236408>.

@article{Σπ1998,
author = {Σπ. Βαζούρας, Π. Μητρατζούλη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {205-211},
title = {Η χρήση συστημάτων αναπαράστασης και εικόνων στη διδακτική πράξη},
url = {http://eudml.org/doc/236408},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Σπ. Βαζούρας
AU - Π. Μητρατζούλη
TI - Η χρήση συστημάτων αναπαράστασης και εικόνων στη διδακτική πράξη
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 205
EP - 211
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236408
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.