Οι πρώτες μαθηματικές έννοιες και η θεωρία του Piaget.

Δ. Χριστόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 231-238

How to cite

top

Δ. Χριστόπουλος. "Οι πρώτες μαθηματικές έννοιες και η θεωρία του Piaget.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 231-238. <http://eudml.org/doc/236409>.

@article{Δ1983,
author = {Δ. Χριστόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {231-238},
title = {Οι πρώτες μαθηματικές έννοιες και η θεωρία του Piaget.},
url = {http://eudml.org/doc/236409},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Χριστόπουλος
TI - Οι πρώτες μαθηματικές έννοιες και η θεωρία του Piaget.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 231
EP - 238
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236409
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.