Οι γνώσεις των αποφοίτων του δημοτικού σχολείου στις 4 πράξεις - καταγραφή των κυριοτέρων λαθών

Μ. Παπαδάκη; Σ. Τσικοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 209-223

How to cite

top

Μ. Παπαδάκη, and Σ. Τσικοπούλου. "Οι γνώσεις των αποφοίτων του δημοτικού σχολείου στις 4 πράξεις - καταγραφή των κυριοτέρων λαθών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 209-223. <http://eudml.org/doc/236411>.

@article{Μ1987,
author = {Μ. Παπαδάκη, Σ. Τσικοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {209-223},
title = {Οι γνώσεις των αποφοίτων του δημοτικού σχολείου στις 4 πράξεις - καταγραφή των κυριοτέρων λαθών},
url = {http://eudml.org/doc/236411},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Παπαδάκη
AU - Σ. Τσικοπούλου
TI - Οι γνώσεις των αποφοίτων του δημοτικού σχολείου στις 4 πράξεις - καταγραφή των κυριοτέρων λαθών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 209
EP - 223
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236411
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.