Η Διαχρονικότητα της Εκπαίδευσης και οι προοπτικές για το σχολείο του 2000

Θεόδωρος Εξαρχάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 7-27

How to cite

top

Θεόδωρος Εξαρχάκος. "Η Διαχρονικότητα της Εκπαίδευσης και οι προοπτικές για το σχολείο του 2000." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 7-27. <http://eudml.org/doc/236412>.

@article{ΘεόδωροςΕξαρχάκος1997,
author = {Θεόδωρος Εξαρχάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {7-27},
title = {Η Διαχρονικότητα της Εκπαίδευσης και οι προοπτικές για το σχολείο του 2000},
url = {http://eudml.org/doc/236412},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Θεόδωρος Εξαρχάκος
TI - Η Διαχρονικότητα της Εκπαίδευσης και οι προοπτικές για το σχολείο του 2000
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 7
EP - 27
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236412
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.