Ο εκπαιδευτικός: Ένας Υποδειγματικός διανοούμενος

Αναστάσιος Τοκμακίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 349-350

How to cite

top

Αναστάσιος Τοκμακίδης. "Ο εκπαιδευτικός: Ένας Υποδειγματικός διανοούμενος." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 349-350. <http://eudml.org/doc/236414>.

@article{ΑναστάσιοςΤοκμακίδης1996,
author = {Αναστάσιος Τοκμακίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {349-350},
title = {Ο εκπαιδευτικός: Ένας Υποδειγματικός διανοούμενος},
url = {http://eudml.org/doc/236414},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Τοκμακίδης
TI - Ο εκπαιδευτικός: Ένας Υποδειγματικός διανοούμενος
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 349
EP - 350
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236414
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.