Αντινομίες μεταξύ του μαθηματικού εκπαιδευτικού και του μαθητή κατά την κατανόηση μαθηματικών παραστάσεων

Νικόλαος Τζαβάρας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 384-385

How to cite

top

Νικόλαος Τζαβάρας. "Αντινομίες μεταξύ του μαθηματικού εκπαιδευτικού και του μαθητή κατά την κατανόηση μαθηματικών παραστάσεων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 384-385. <http://eudml.org/doc/236415>.

@article{ΝικόλαοςΤζαβάρας1999,
author = {Νικόλαος Τζαβάρας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {384-385},
title = {Αντινομίες μεταξύ του μαθηματικού εκπαιδευτικού και του μαθητή κατά την κατανόηση μαθηματικών παραστάσεων},
url = {http://eudml.org/doc/236415},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλαος Τζαβάρας
TI - Αντινομίες μεταξύ του μαθηματικού εκπαιδευτικού και του μαθητή κατά την κατανόηση μαθηματικών παραστάσεων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 384
EP - 385
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236415
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.