Η απαρχή της έννοιας του Ορίου και ο Εύδοξος

Ευγένιος Αυγερινός; Εμμανουήλ Κιουλάφας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 477-484

How to cite

top

Ευγένιος Αυγερινός, and Εμμανουήλ Κιουλάφας. "Η απαρχή της έννοιας του Ορίου και ο Εύδοξος." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 477-484. <http://eudml.org/doc/236417>.

@article{ΕυγένιοςΑυγερινός2003,
author = {Ευγένιος Αυγερινός, Εμμανουήλ Κιουλάφας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {477-484},
title = {Η απαρχή της έννοιας του Ορίου και ο Εύδοξος},
url = {http://eudml.org/doc/236417},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Ευγένιος Αυγερινός
AU - Εμμανουήλ Κιουλάφας
TI - Η απαρχή της έννοιας του Ορίου και ο Εύδοξος
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 477
EP - 484
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236417
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.