Ανακολουθίες μεταξύ των πεποιθήσεων για τα μαθηματικά και της διδακτικής πρακτικής που εφαρμόζουν οι μαθηματικοί της εκπαίδευσης

Αναστάσιος Μπαρκάτσας; Χιονίδου-Μοσκοφόγλου Μαρία

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 242-250

How to cite

top

Αναστάσιος Μπαρκάτσας, and Χιονίδου-Μοσκοφόγλου Μαρία. "Ανακολουθίες μεταξύ των πεποιθήσεων για τα μαθηματικά και της διδακτικής πρακτικής που εφαρμόζουν οι μαθηματικοί της εκπαίδευσης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 242-250. <http://eudml.org/doc/236419>.

@article{ΑναστάσιοςΜπαρκάτσας1999,
author = {Αναστάσιος Μπαρκάτσας, Χιονίδου-Μοσκοφόγλου Μαρία},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {242-250},
title = {Ανακολουθίες μεταξύ των πεποιθήσεων για τα μαθηματικά και της διδακτικής πρακτικής που εφαρμόζουν οι μαθηματικοί της εκπαίδευσης},
url = {http://eudml.org/doc/236419},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Μπαρκάτσας
AU - Χιονίδου-Μοσκοφόγλου Μαρία
TI - Ανακολουθίες μεταξύ των πεποιθήσεων για τα μαθηματικά και της διδακτικής πρακτικής που εφαρμόζουν οι μαθηματικοί της εκπαίδευσης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 242
EP - 250
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236419
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.