Αναλυτικά προγράμματα μαθηματικών και δυσλεξία

Αθανάσιος Γαγάτσης; Σταύρος Λαμπής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 87-101

How to cite

top

Αθανάσιος Γαγάτσης, and Σταύρος Λαμπής. "Αναλυτικά προγράμματα μαθηματικών και δυσλεξία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 87-101. <http://eudml.org/doc/236420>.

@article{ΑθανάσιοςΓαγάτσης1996,
author = {Αθανάσιος Γαγάτσης, Σταύρος Λαμπής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {87-101},
title = {Αναλυτικά προγράμματα μαθηματικών και δυσλεξία},
url = {http://eudml.org/doc/236420},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Αθανάσιος Γαγάτσης
AU - Σταύρος Λαμπής
TI - Αναλυτικά προγράμματα μαθηματικών και δυσλεξία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 87
EP - 101
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236420
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.