Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά ένα πλαίσιο ανάλυσης και επεξεργασίας

Πέτρος Πουλάκης; Γεώργιος Διακουμάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 685-688

How to cite

top

Πέτρος Πουλάκης, and Γεώργιος Διακουμάκος. "Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά ένα πλαίσιο ανάλυσης και επεξεργασίας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 685-688. <http://eudml.org/doc/236423>.

@article{ΠέτροςΠουλάκης2004,
author = {Πέτρος Πουλάκης, Γεώργιος Διακουμάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {685-688},
title = {Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά ένα πλαίσιο ανάλυσης και επεξεργασίας},
url = {http://eudml.org/doc/236423},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Πέτρος Πουλάκης
AU - Γεώργιος Διακουμάκος
TI - Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά ένα πλαίσιο ανάλυσης και επεξεργασίας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 685
EP - 688
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236423
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.