Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της έννοιας του ορίου συναρτήσεως σε σημείο Χο

Ελευθέριος Καπετανάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 430-449

How to cite

top

Ελευθέριος Καπετανάς. "Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της έννοιας του ορίου συναρτήσεως σε σημείο Χο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 430-449. <http://eudml.org/doc/236424>.

@article{ΕλευθέριοςΚαπετανάς1998,
author = {Ελευθέριος Καπετανάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {430-449},
title = {Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της έννοιας του ορίου συναρτήσεως σε σημείο Χο},
url = {http://eudml.org/doc/236424},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Ελευθέριος Καπετανάς
TI - Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της έννοιας του ορίου συναρτήσεως σε σημείο Χο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 430
EP - 449
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236424
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.