Σχέδιο Αναλυτικού προγράμματος για τα μαθηματικά: Γενικές αρχές.

Πέτρος Οικονόμου; Μαρία Τζεκάκη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 442-452

How to cite

top

Πέτρος Οικονόμου, and Μαρία Τζεκάκη. "Σχέδιο Αναλυτικού προγράμματος για τα μαθηματικά: Γενικές αρχές.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 442-452. <http://eudml.org/doc/236426>.

@article{ΠέτροςΟικονόμου1993,
author = {Πέτρος Οικονόμου, Μαρία Τζεκάκη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {442-452},
title = {Σχέδιο Αναλυτικού προγράμματος για τα μαθηματικά: Γενικές αρχές.},
url = {http://eudml.org/doc/236426},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Πέτρος Οικονόμου
AU - Μαρία Τζεκάκη
TI - Σχέδιο Αναλυτικού προγράμματος για τα μαθηματικά: Γενικές αρχές.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 442
EP - 452
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236426
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.