Βασική εκπαίδευση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Δ. Λ. Καραγεώργος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 318-326

How to cite

top

Δ. Λ. Καραγεώργος. "Βασική εκπαίδευση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 318-326. <http://eudml.org/doc/236427>.

@article{Δ1983,
author = {Δ. Λ. Καραγεώργος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {318-326},
title = {Βασική εκπαίδευση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών.},
url = {http://eudml.org/doc/236427},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Λ. Καραγεώργος
TI - Βασική εκπαίδευση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 318
EP - 326
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236427
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.