Η «Διονυσιάς Αριθμητική» και μια αναφορά στη «Μεθοδική Γεωγραφία» του Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού

Αθανάσιος Τριανταφύλλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 508-532

How to cite

top

Αθανάσιος Τριανταφύλλου. "Η «Διονυσιάς Αριθμητική» και μια αναφορά στη «Μεθοδική Γεωγραφία» του Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 508-532. <http://eudml.org/doc/236428>.

@article{ΑθανάσιοςΤριανταφύλλου2004,
author = {Αθανάσιος Τριανταφύλλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {508-532},
title = {Η «Διονυσιάς Αριθμητική» και μια αναφορά στη «Μεθοδική Γεωγραφία» του Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού},
url = {http://eudml.org/doc/236428},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Αθανάσιος Τριανταφύλλου
TI - Η «Διονυσιάς Αριθμητική» και μια αναφορά στη «Μεθοδική Γεωγραφία» του Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 508
EP - 532
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236428
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.